POZNAJ NASZE PRZEDSZKOLE

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego "Mój dzień w Przedszkolu Samorządowym nr 26 Integracyjnym im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku", oraz filmu "Inni?... Tacy sami!" zrealizowanego przez ORE.


Mój dzień...

Inni?... 

Prezentacja EUROPO JESTEŚMY Z TOBĄ

 

Wizja przedszkola:

 1. Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na osiąganie sukcesu.
 2. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
 3. Atmosfera panująca w przedszkolu sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec odmienności.
 4. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 5. Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.
 6. Zatrudnia wykwalifikowaną i zaangażowaną kadrę pedagogiczną.
 7. Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji i rozwijania inteligencji wielorakich.
 8. W placówce przestrzega się praw dziecka, dba o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację
 9. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

Wizja dziecka w naszym przedszkolu.

Dziecko jest:

 • ciekawe świata
 • radosne
 • aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola, zmotywowane
 • twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju
 • empatyczne
 • odpowiedzialne i obowiązkowe
 • kulturalne i tolerancyjne
 • świadome zagrożeń.

Misją pracy naszego przedszkola jest przede wszystkim zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz stworzenie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

Nasze przedszkole:

 1. Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
 2. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
 3. Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.
 4. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami  społecznymi i moralnymi.
 5. Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzanie placówką.
 6. Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.