POZNAJ NASZE PRZEDSZKOLE

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego "Mój dzień w Przedszkolu Samorządowym nr 26 Integracyjnym im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku", oraz filmu "Inni?... Tacy sami!" zrealizowanego przez ORE.


Mój dzień...

Inni?... 

Prezentacja EUROPO JESTEŚMY Z TOBĄ

 

Joanna Strzałkowska-Kuczyńska (1951 - 2008), urodziła się 12 października 1951 roku w Białymstoku, pedagog, dyplomowany nauczyciel wychowania przedszkolnego, wieloletni dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 26 Integracyjnego w Białymstoku, prekursorka i propagatorka integracji na Podlasiu, zmarła 18 września 2008 roku. Jej niespodziewana śmierć po nagłej chorobie, była dla wszyskich ciosem. Bardzo trudno było pogodzić się z faktem, że jej pełna ofiranej miłośc i ambitnych marzeń życiowa droga zakończyła się tak gwałtownie i boleśnie.

Pani Joanna Strzałkowska-Kuczyńska od wczesnych lat szkolnych, a póżniej w życiu zawodowym kierowała się najważniejszymi zasadami i wartościami, w które obfitował jej rodzinny dom. Będąc najstarszą z pięciorga dzieci wspomagała rodziców w wychowaniu rodzeństwa. Poznała dobrze znaczenie serdecznej, bezgranicznej miłości oraz bezinteresownego poświęcenia się innym. Już jako uczennica Liceum Pedagogicznego zaangażowała się w życie społeczności Białegostoku w dzielnicy Skorupy, gdzie mieszkała. Tam ujawnił się jej talent pedagogiczny i organizatorski. Z powodzeniem przygotowywała inscenizacje bajek, prowadziła gry, zabawy zespołowe, organizowała wieczory poetycko-muzyczne dla dorosłych i dzieci, w czasie których akompaniowała na akordeonie.

Włączając się do ogólnopolskiej akcji utworzyła aktywną dziecięcą grupę wolontariuszy pod nazwą "Niewidzialna Ręka", która na terenie dzielnicy niosła niejawną pomoc ludziom starszym, samotnym i potrzebującym. W okresie wakacji organizowała dzieciom wycieczki na kąpielisko miejskie. Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego dla Wychowaczyń Przedszkoli w Białymstoku rozpoczęła swoją pierwszą pracę jako nauczyciel w Przedszkolu nr 20, a następnie pracowała w przedszkolach nr 23, 24 oraz 34. Nieustannie podnosiła swoje kwalifikacje zawodowe. Ukończyła Studium Wychowania Przedszkolnego, nastepnie wyższe studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Pschologii Uniwersytetu Warszawskiego. W tym okresie dała się poznać jako wybitny nauczyciel, wychowawca i organizator prac społecznych. Dzięki wzorowej organizacji procesu dydaktycznego osiągała wyróżniające wyniki w pracy z dziećmi i środowiskiem. Powierzone jej obowiązki wykonywała z dużą sumiennością, nie szczędziła własnego czasu dla dobra dzieci i placówki. Była koleżeńska i lubiana przez dzieci, pracowników oraz rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Jej zaangażowanie i umiejętności zawodowe mogły się dalej rozwijać w pełnieniu funkcji dyrektora.i

Od 1 marca 1987 roku była dyrektorem Przedszkola Samorządowego nr 26 w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ploretariackiej. W okresie transformacji zachodzącej w naszym kraju, Pani Joanna przedstawiła władzom miejskim nową inicjatywę pedagogiczą, polegającą na tworzeniu integracyjnych grup przedszkolnych dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. determinacja i wrażliwość społeczna Pani Joanny zaowocowały powstaniem pierwszej placówki integracyjnej w regionie północno-wschodnim Polski. Z dniem 1 września 1991 roku zostało otwarte Przedszkole Integracyjne dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych z siedzibą w Białymstoku przy ul. Ploretariackiej 26. Od 1 wrzesnia 1992 roku placówka została przeniesiona do budynku przy ul Ciepłej 19, gdzie mieści się do chwili obecnej. Pani Joanna Strzałkowska-Kuczyńska pełniła funkcję dyrektora do czasu przejścia na emeryturę 31 sierpnia 2003 roku. Była autorem projektu organizacyjnego, który stał się podstawą pracy dydaktyczno-wychowawczej w nowatorskiej i eksperymentalnej wówczas placówce. Włożyła ogrom pracy w opracowanie nowej struktury organizacyjnej przedszkola. Poszerzyła ofertę usług pedagogiczno-integracyjnych poprzez dobranie odpowiedniej kadry, zapewniając dzieciom i rodzicom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zespołu specjalistów, organizując oddział realizujący metodę M. Montessori. Przyczyniła się do wyposażenia placówki w nowoczesne pomoce dydaktyczne, basen do zajęć w wodzie, kucyka do hipoterapii.

Zasada podmiotowości dziecka związana z procesem oddziaływania wychowawczego i stymulowania jego rozwoju miała dla Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej pierwszorzędne znaczenie. Wobec podopiecznych była pełna uwagi, szacunku i troski, lubiana przez dzieci, a przez ich rodziców obdarzona zaufaniem. Na szczególną uwagę zasługuje dostrzeganie przez Panią Joannę konieczności uświadomienia rodzicom potrzeb edukacyjnych dzieci, a zwłaszcza tych niepełnosprawnych. Podejmowała działania ukierunkowane na pobudzanie i rozwijanie współpracy z domem rodzinnym. Zintegrowała rodziców i zmoblilizowała ich do czynnego uczestnictwa w życiu przedszkola. Nawiązała szerokie kontakty z zakładami pracy i prywatnymi sponsorami na rzecz pomocy dla wdrażanego przez nią eksperymentu pedagogicznego.

Bardzo dobrze realizowała politykę kadrową. Kierowała szerokim zespołem pracowników, motywując ich do rozwoju, podnoszenia kwalifikacji oraz awansu zawodowego. Zachęcani przykładem dyrektora, uczestniczyli w wielu formach doskonalenia związanego z pracą z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Z wielkim oddaniem dbała o atmosferę w miejscu pracy i jakość relacji między pracownikami. Potrafiła swoją pozytywną energią i zapałem mobilizować wiele osób do wspólnej pracy. Była konsekwentna w działaniu, wymagająca od siebie i innych.

Nieustannie pracowała nad swoim rozwojem zawodowym oraz doskonaliła umiejętności. W 1994 roku ukończyła kurs przedmiotowo-metodyczny Terapii Pedagogicznej, w 1996 roku- kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, a w 1998 studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie w Białymstoku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Jako jedna z pierwszych dyrektorów przedszkoli uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego w lutym 2001 roku. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, doskonalenia pracy nauczyciela i dyrektora ukończyła szereg kursów m.in.: kurs przedmiotowo-metodyczny z terapii pedagogicznej oraz kurs dogoterapii zorganizowany przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przyjaciel" w Warszawie. Po przejściu na emeryturę od 1 września 2003 roku pracowała również jako pedagog specjalny, a od 1 rześnia 2007 roku rónolegle jako pedagog specjalny dogoterapeuta. W nowej roli rozpoczęła realizację kolejnej innowacji pedagogicznej. Były to zajęcia z wykorzystaniem dogoterapii. Jej zadanie zawodowe, niestety ostatnie jak się później okazało, to wyraz wielkiej miłości do zwierząt. Dwa ukochane psy: Hevi i Abra - jej wierne towarzyszki w pracy wpisały się również w przyjazny obraz przedszkola. W roku 2005 objęła funkcję prezesa w nowopowstałym Stowarzyszeniu "Akademia Podlasiaka", którego celem było rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających kulturze regionu Podlasia wśród najmłodszego pokolenia- dzieci w wieku przedszkolnym, jak również rozwijania i promowania talentów i umiejętności artystycznych.

Aktywność Pani Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej wykraczała daleko poza działalność w przedszkolu. Wielokrotnie uczestniczyła w konferencjach i sympozjach, podczas których upowszechniała i propagowała ideę integracji. Swoim doświadczeniem dzieliła się ze słuchaczami Studium Podyplomowego Terapii Pedagogicznej Uniwersytetu w Białymstoku. Czesto wypowiadała się na tematy integracji na łamach prasy, w radiu i telewizji. Opublikowała szereg artykułów dotyczących zagadnień integracji. Została wpisana do Krajowego Rejestru Liderów Integracji (prowadzonego przez Zespół ds. Integracji pod kierunkiem mgr Jadwigi Boguckiej w CMPP-P MEN). Również z inicjatywy i staraniem Pani Joanny odbyła się pierwsza w regionie północno-wschodnim Polski Wojewódzka Konferencja z okazji X-lecia Integracji, która stała się doniosłym wydarzeniem w podlaskiej oświacie. Uczestnicy zapamiętali Panią Joannę jako osobę profesjonalnie prowadzącą obrady, a wnioski z Konferencji ocenili jako bardzo ważny wkład w rozwój integracji w Polsce.

Nagrodzona przez MEN dyplomem uznania za wieloletni trud i znaczące zasługi w działaniach na rzecz upowszechniania, kształcenia i wychowania integracyjnego oraz propagowania nowych, humanistycznych rozwiązań w placówkach oświatowych. Wielokrotnie nagradzana przez Prezydenta Miasta Białegostoku. Odznaczona przez Prezydenta RP w 2003 roku Złotym Krzyżem Zasługi za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych, ofiarną działalność publiczną, ofiernie niesie pomocy oraz działalność charytatyną jak również Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Przyświecające Pani Joannie w pracy zawodowej ideały były obecne w całym jej życiu. Zawsze bez reszty oddana pracy i pełna pasji, nowych pomysłów, niezachwiana w pokonywaniu trudności, wsłuchana w potrzeby ludzi, gotowa nieść pomoc w sparcie innym. Była autorytetem w środowisku nauczycielskim oraz cieszyła się ogólnym szacunkiem rodziców i dzieci - swoich wychowanków. Jej wieloletnia, pełna poświęcenia praca pedagogiczna zaowocowała pięknym dorobkiem i wszechstronnym rozwojem przedszkola, i nie tylko. Wytężona praca z dziecmi była jej pasją i najważniejszym zyciowym obowiązkiem. Wszyscy, którzy znali Panią Joannę, zachowają ją na zawsze w swoich sercach i najmilszych wspomnieniach.