POZNAJ NASZE PRZEDSZKOLE

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego "Mój dzień w Przedszkolu Samorządowym nr 26 Integracyjnym im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku", oraz filmu "Inni?... Tacy sami!" zrealizowanego przez ORE.


Mój dzień...

Inni?... 

Prezentacja EUROPO JESTEŚMY Z TOBĄ

 
  • Drodzy Rodzice należność za przedszkole prosimy dokonywać na wskazany poniżej numer konta:

Konto opłaty stałej: 94124028901111001035707432 

Konto opłaty za wyżywienie: 60124028901111001035707559 

Prosimy o terminowe wpłaty.

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE
W TYM ULGI I ZWOLNIENIA Z OPŁAT

1)  Przedszkole Samorządowe nr 26 Integracyjne im. Joanny Strzałkowskiej – Kuczyńskiej w Białymstoku prowadzone przez Gminę Białystok zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w godz. 8:00-13:00.

2)   Poza czasem wymienionym w pkt. 1  korzystanie z wychowania przedszkolnego jest odpłatne.

3)   Wysokość odpłatności wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

4)   Dokładny czas pobytu dziecka w przedszkolu odnotowywany jest na podstawie kart STOPEREK.

5)   Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w pkt. 3 w przypadku:

    a)   o 50% na dziecko posiadające orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia  specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych;
    b)   o 50% w przypadku gdy z usług przedszkola korzysta dziecko, na które został przyznany zasiłek rodzinny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r.poz. 1518);- decyzje, o których mowa w pkt 1 należy przedłożyć w administracji przedszkola dwa razy do roku – do końca sierpnia oraz w listopadzie.
    c)   o 50% w przypadku gdy z usług przedszkola korzysta dziecko z rodziny wielodzietnej, uczestniczącej w Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny”.

6)   Nie pobiera się opłaty za trzecie i kolejne dziecko, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Gminę Białystok korzysta troje i więcej dzieci z tej samej Rodziny.

7)   Rodzic ubiegający się o skorzystanie z ulg i zwolnień określonych w pkt. 5  zobowiązany jest przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia (wnioski dostępne w administracji przedszkola)

8)   W przypadku zbiegu uprawnień do ulg określonych w pkt. 3 przysługuje tylko jedna ulga wybrana przez rodziców.

9)  Opłat, za świadczenia udzielane przez przedszkole  nie wnoszą rodzice dzieci sześcioletnich i starszych realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

Opłaty, o których mowa w pkt 1-9  nie obejmują kosztów wyżywienia dziecka. Odpłatność za wyżywienie ustala dyrektor w porozumieniu z Prezydentem Miasta Białegostoku, na poziomie kosztów zakupu surowców spożywczych potrzebnych do przygotowania posiłku, która wynosi 4,80zł w tym:

obiad – 2,40 zł.

śniadanie – 1,20 zł.

podwieczorek –1,20 zł.

 

podstawa prawna:

UCHWAŁA NR XXXII/507/17 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok.