POZNAJ NASZE PRZEDSZKOLE

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego "Mój dzień w Przedszkolu Samorządowym nr 26 Integracyjnym im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku", oraz filmu "Inni?... Tacy sami!" zrealizowanego przez ORE.


Mój dzień...

Inni?... 

Prezentacja EUROPO JESTEŚMY Z TOBĄ

 

Terapia  logopedyczna i neurologopedyczna

W naszym przedszkolu dzieci mają zapewnioną specjalistyczną, bezpłatną pomoc logopedyczną. Zatrudniony jest jeden neurologopeda - p. Paulina Szczytko-Monach oraz logopeda - p. Aneta Misiewicz. Pod ich opiekę trafiają zarówno dzieci pełnosprawne jak i o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zajęcia z terapii logopedycznej trwają 30 minut w    dobrze wyposażonym gabinecie logopedycznym. Sukces terapii uzależniony jest nie tylko od systematycznej pracy w przedszkolu, ale również od zaangażowania rodziców i ich pracy z dzieckiem w domu. 

 Zajęcia z psychologiem

Psycholog w przedszkolu to osoba towarzysząca dzieciom w ich codziennej drodze, mająca za zadanie wspomagać ich naturalny rozwój i stwarzać ku temu jak najbardziej optymalne warunki. Prowadzi on indywidualne zajęcia terapeutyczne wspierające rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w gabinecie psychologa. Trwają około 30 minut. Jednym z podstawowych narzędzi pracy naszych psychologów dziecięcych jest wspólna zabawa. Stanowi ona klucz do świata dziecięcych przeżyć, pozwala na stwarzanie okazji, w której dziecko ujawnia skrywane potrzeby,sposób postrzegania i rozumienia świata, pozwala odkryć przyczyny niepokojących zachowań. Zajęcia prowadzone są przez p. Paulinę Łupińską oraz p. Magdalenę Kozińską. Panią Paulinę w tym roku zastępuje p. Anna Lenczewska

 

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków sprzyjających rozwojowi dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez wszelkie działania stymulujące, programy edukacyjne. Głównymi celami prowadzonej w przedszkolu terapii pedagogicznej są: stymulacja rozwoju psychoruchowego, pobudzanie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego oraz rozwoju mowy. W przypadku dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną celem terapii jest kształtowanie gotowości do podjęcia czynności umysłowych związanych z uczeniem się. Program terapii obejmuje również elementarne umiejętności z zakresu koordynacji wzrokowo-słuchowej-ruchowej oraz czynności samoobsługowe. Proces terapii pedagogicznej wymaga od naszych specjalistów współpracy z nauczycielami wychowania przedszkolnego, psychologiem, logopedą, rehabilitantem ruchowym. Wspólnie opracowują  programy indywidualne. Zajęcia są bezpłatne i  prowadzone są przez p. Małgorzatę Szkiłądź oraz p.  Lucynę Snarska.

Terapia Integracji Sensorycznej (SI)

W odniesieniu do 30-letniej historii naszego przedszkola, metoda integracji sensorycznej jest nowym sposobem terapii. Stosuje się ją w pracy z dziećmi z zaburzeniami w zakresie odbioru i przetwarzania wrażeń zmysłowych.  Przejawiać się one mogą bardzo różnie, często trudno jest nawet określić i nazwać konkretnie,to,co niepokoi rodziców. Np.: dziecko nie daje się przytulić, prowadzić za rękę, założyć czapki lub szalika, cały czas musi coś ugniatać, wciskać się i chowa sprzęty, podskakuje. W terapii SI nazywa się to nadwrażliwością lub podwrażliwością dotykową. Zaburzenie tego typu dotyczyć może także innych zmysłów: wzroku, słuchu, węchu. Innym problemem, którym zajmuje się integracja sensoryczna są kłopoty dziecka z równowaga, przyjmowaniem właściwej postawy ciała, poczuciem ciała w przestrzeni, zaplanowaniem kolejnych czynności podczas zadań ruchowych. Przed rozpoczęciem terapii w przedszkolu wykonywane są odpowiednie obserwacje podczas których specjalista stwierdza, z czym dziecko ma problemy i jakie ćwiczenia są wskazane. Do prowadzenia terapii integracji sensorycznej wymagany jest specjalistyczny sprzęt,  który nasze przedszkole zostało wyposażone dzięki środkom z funduszy Unii Europejskiej. Terapia jest bezpłatna, odbywa się raz lub dwa razy w tygodniu. Zajęcia z dziećmi trwają około 30 minut Prowadzone są przez doświadczonego specjalistę w tej dziedzinie p. Małgorzatę Aniserowicz.

Rehabilitacja Ruchowa

Do podstawowych obowiązków nauczyciela rehabilitacji ruchowej w przedszkolu integracyjnym należy dokonywanie oględzin ortopedycznych oraz prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej. Niezmiernie ważnym zadaniem nauczyciela jest dbanie o poprawną postawę dziecka, która w okresie kilku lat jego pobytu w przedszkolu łatwo ulega zniekształceniu. Prawidłowa postawa ciała zabezpiecza przed ujemnymi wpływami środowiska, co pozostaje w ścisłym związku z utrzymaniem zdrowia człowieka. W związku z tym na zajęciach z rehabilitacji ruchowej wykorzystywany jest autorski program Pani Urszuli Jurkowicz "Zdrowa postawa to wspólna sprawa". Zajęcia odbywają się zarówno w formie grupowej jak i indywidualnej. Prowadzącym zajęcia jest p. Marcin Strapczuk.

Hipoterapia

Jest to działanie mające na celu przywracanie zdrowia i usprawnianie przy pomocy konia i jazdy konnej. Uniwersalność hipoterapii polega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym. Hipoterapię stosuje się u osób po przebytych chorobach zostawiających trwałe ślady w sprawności fizycznej i w życiu psychicznym, upośledzonych umysłowo, z deficytami rozwojowymi, z uszkodzeniami analizatorów(wzrok, słuch), niedostosowanych społecznie. Hipoterapia stanowi jedną z metod rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a swoją specyfikację zawdzięcza koniowi biorącemu udział w terapii. To właśnie obecność konia - "współterapeuty" - sprawia, że jest to wyjątkowa i niepowtarzalna metoda terapeutyczna dająca zupełnie nowe i niespotykane w innych terapiach możliwości. W przedszkolu odbywają się zajęcia grupowe oraz indywidualne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zajęcia trwają 30 minut. Prowadzącym zajęcia jest p. Konrad Sewestian

Dogoterapia 

W naszym przedszkolu zajęcia z dogoterapi prowadzone są od roku szkolnego 2007/2008. Prekursorem i twórcą innowacji pedagogicznej z udziałem psa była Pani Joanna Strzałkowska-Kuczyńska. Stworzony przez nią program do dziś stanowi podstawę do pracy grupowej i indywidualnej na zajęciach z dogoterapii. Od roku szkolnego 2008/2009 dogoterapię prowadzi Zofia Pietruczuk pracująca z cavalierką Tolą.
W przedszkolu zajęcia prowadzone są co dwa tygodnie dla wszystkich grup wiekowych i jeden raz w tygodniu dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Poprzez zabawę z psem, dzieci w naturalny sposób zdobywają wiedzę z różnych dziedzin. Doskonalą umiejętności prospołeczne, rozwijają swoją wyobraźnię, uczą się zasad bezpieczeństwa, również w kontakcie z psem. Podczas zajęć indywidualnych można wyrównywać, kompensować lub usprawniać opóźnione lub zaburzone funkcje. W przedszkolu dogoterapią objęte są między innymi dzieci z: zespołem Downa, autyzmem, porażeniem mózgowym, zaburzeniami zachowania, dysfunkcjami narządu ruchu, wzroku, słuchu.

  Muzykoterapia

„Muzykoterapia jest to forma psychoterapii, rehabilitacji lub pomocy psychomuzycznej, która wykorzystuje dźwięk oraz muzykę w każdej możliwej formie – jako środek wyrazu, komunikacji, strukturyzacji oraz analizy relacji. Stosowana jest zarówno indywidualnie, jak i grupowo w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi.” 
Podstawowe obszary zastosowania muzykoterapii to dziedzina kliniczna i wychowawczo-społeczna. Celem zajęć jest wypracowanie relacji między jednostką a jej otoczeniem społecznym. Cel leczniczy zmierza do korelacji zaburzonych funkcji, stymulacji psychomotorycznej, usunięcia napięć psychofizycznych i dostarczenia korzystnych doświadczeń społecznych. Materiałem, który wykorzystuje się podczas zajęć muzykoterapeutycznych są gry, zabawy, ćwiczenia muzyczne i wybrane fragmenty utworów przeznaczonych do słuchania. Dobór tego materiału związany jest z aktualnym nastrojem, emocjami i potrzebami dziecka. Oddziaływanie terapeutyczne obejmuje cały organizm psychofizyczny ze szczególnym zwróceniem uwagi na sferę takich procesów kierunkowych, jak emocje, dążenia, oczekiwania i marzenia. Efektem końcowym tych oddziaływań jest więc poprawa samopoczucia, nastroju, usunięcie lęku, odreagowanie napięć, pobudzenie wyobraźni, poprawa relacji z członkami grupy. W pracy muzykoterapeutycznej z dzieckiem przedszkolnym wykorzystuje się w dużej mierze formy aktywności pedagogiki muzycznej E. Jaques-Dalcroze’a i C. Orffa.Zajęcia prowadzi p..Urszula Wolfard-Bylińska. Muzykoterapia obejmuje zarówno zajęcia indywidualne oraz grupowe.

Zajęcia komputerowe 

Oferta zajęć komputerowych skierowana jest do wszystkich przedszkolaków. Biorąc pod uwagę specyfikę niepełnosprawności dzieci przebywających w naszym przedszkolu, poza uczestnictwem ich w zajęciach grupowych, organizowane są dla nich zajęcia indywidualne. Program tych zajęć opiera się na Indywidualnym Programie Pracy z Dzieckiem, który opracowywany jest na początku roku szkolnego, we współpracy ze specjalistami: pedagogiem, psychologiem oraz logopedą.  Zastosowanie komputera na zajęciach sprawia, że dziecko: ćwiczy koncentrację uwagi, rozwija umiejętności matematyczne, ćwiczy pamięć, słuch, orientację przestrzenną, koordynację wzrokowo-ruchową. Dzięki samodzielnej zabawie przy komputerze dzieci odzyskują wiarę we własne siły i możliwości, uczą się radzić sobie z emocjami. Nowoczesne rozwiązanie jakim jest tablica interaktywna stwarza możliwość usprawniania motoryki małej i dużej.Zajęcia są bezpłatne, odbywają się od poniedziałku do piątku. Czas zajęć wynosi od 15 do 30minut. Prowadzącym zajęcia jest p. Jolanta Jackowska

Trening Umiejętności Społecznych

   Trening Umiejętności Społecznych to zajęcia mające na celu nabywanie i ćwiczenie umiejętności społecznych. Dzieci mają okazję do kształtowania właściwych wzorców komunikacyjnych. Ważnym obszarem do pracy jest świat emocji. Duży nacisk położony jest na  rozwijanie umiejętności rozróżniania, identyfikowania i radzenia sobie z nimi poprzez uczenie się sposobów rozładowania napięcia emocjonalnego w sposób akceptowalny społecznie. Pracujemy także nad odczytywaniem komunikatów niewerbalnych i sposobami reagowania na nie. Zajęcia te mają przede wszystkim nauczyć dzieci współpracy z rówieśnikami oraz dorosłymi, współdziałania w grupie, czekania na swoją kolej, respektowania zasad i norm społecznych, radzenia sobie z porażkami i niepowodzeniami w sytuacjach rywalizacji, zdolności osiągania kompromisu.
  Dzieci uczą się trudnej dla nich sztuki panowania nad emocjami, współpracy z rówieśnikami oraz dorosłymi, nawiązywania i utrzymywania przyjaźni, czyli umiejętności społecznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. Jest to okazja, by zrozumieć własne emocje i nauczyć akceptacji siebie.
   Trening Umiejętności Społecznych jest  formą treningu grupowego. W  czasie zdobywania umiejętności społecznych konieczne jest bazowanie  na konkretnej wiedzy, którą na ich temat posiada dziecko uczestniczące w programie.
   Zajęcia przeznaczone są dla dzieci mających trudności w kontaktach społecznych, a szczególnie, gdy zdiagnozowano u nich zespół Aspergera, ADHD, autyzm, zaburzenia zachowania, zaburzenia więzi. Może on również pomóc dzieciom nieśmiałym, wycofanym, reagujących lękiem. Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.

     Celem zajęć jest:
Ø  trening umiejętności społecznych;
Ø  trening umiejętności komunikacyjnych;
Ø  umiejętność współpracy w grupie;
Ø  metody radzenie sobie z emocjami;
Ø  praca nad przestrzeganiem zasad;
Ø  uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb;
Ø  odreagowanie napięć emocjonalnych;
Ø  kształtowanie nabytych umiejętności.

      Organizacja grupy:
Ø  grupa od 4 do 6 osób;
Ø  wiek przedszkolny;
Ø  zajęcia raz w tygodniu po 1-1,5h;
Ø  cykl spotkań w zależności od potrzeb grupy

  Tematyka realizowana na zajęciach obejmuje takie umiejętności jak:  słuchanie, zadawanie pytań, inicjowania rozmowy, stosowanie form grzecznościowych, poznanie zasad kulturalnego zachowania, radzenia sobie z uczuciami, w tym: rozróżnianie i nazywanie uczuć, wyrażania gniewu i rozczarowania, mówienia komplementów.
  Każde z ćwiczonych umiejętności są rozkładane na pojedyncze etapy – „krok po kroku".
  Wprowadzenie dzieci korzystając z tak przedstawionych kroków, w sposób zachowania się w konkretnej sytuacji – co trzeba po kolei zrobić. Za każdym razem wzmacniane są pozytywne zachowania, które w ramach wykonania danej umiejętności dziecko prezentuje.
  „Dobrze – źle" – dobierając przykłady odpowiednich zachowań,  zestawiane są ze sobą przykłady niewłaściwego i właściwego zachowania w danej sytuacji.
  Instrukcje i modelowanie – każda podawana instrukcja musi być konkretna, dostosowana formą i zakresem do poziomu rozumienia dzieci.
  Prawidłowe zachowania utrwalane jest poprzez „odgrywanie ról", w trzech formach: poprzez imitacje, rekonstrukcje (przypomnienie czy dzieci były kiedykolwiek „w takiej sytuacji"), antycypacje (przewidywanie sytuacji, w której mogą się znaleźć), modelowanie.
  Ważnym elementem zajęć są informacje zwrotne, ponieważ są one ważnym narzędziem pomagającym przeformułować dzieciom ich dotychczasowe doświadczenia społeczne na bardziej pozytywne. Zalecane jest dbanie o  ich pozytywne brzmienie. Każda informacja zaczyna się od pokreślenia tego, co dobre np. „bardzo dobrze podałeś rękę przy powitaniu, patrzeniem na osobę będziemy się jeszcze zajmować, ćwiczyć."

Prowadzącym zajęcia jest p. Aneta Misiewicz.