POZNAJ NASZE PRZEDSZKOLE

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego "Mój dzień w Przedszkolu Samorządowym nr 26 Integracyjnym im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku", oraz filmu "Inni?... Tacy sami!" zrealizowanego przez ORE.


Mój dzień...

Inni?... 

Prezentacja EUROPO JESTEŚMY Z TOBĄ

 

Przedszkole pracuje w godzinach 6:00-17:30

RAMOWY ROZKŁAD DNIA Przedszkola Samorządowego nr 26 im. J. Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku  - KLIKNIJ aby wyświetlić

§21 pkt.2 Statutu przedszkola

1.Dzienny czas pracy Przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora Przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie, przy czym:

a. co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),

b. co najmniej jedną piątą czasu ( w przypadku młodszych dzieci ¼ czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane tam są gry zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze, itd.).

c.co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – nie więcej niż jedną piątą czasu) zajmują różnego typu zajęciadydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego

d.pozostały czas przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, na realizację:

   a) dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (z tym, że w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze,
       samoobsługowe, organizacyjne),
   b) pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
   c) zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.